Gianni Agnelli and Heidi von Salvisberg. 1967.

Gianni Agnelli and Heidi von Salvisberg. 1967.

15.7 x 9.8 英寸 / 40 x 25 厘米

10 个版本

23.6 x 15.7 英寸 / 60 x 40 厘米

10 个版本

联系我们 获取更多信息